Studenterna fick sista ordet och jag något att vårda

Studenterna fick sista ordet! När studenterna lämnar Uppsala ändras mycket, inte bara cyklisterna blir färre, sorlet, känslan – ja det mesta. Så när de drar kan vi som är kvar bli lite mer introverta och försöka slutföra artikeln som behöver bli publicerad. Andra kollegor packar för att vistas utomlands kortare eller längre tid. Hade samtal med en forskare som inte vet förrän efter midsommar, när England har folkomröstat, hur lång hennes vistelse blir. Från Grekland kom häromdagen en fråga om hur vi som universitetet medverkar i mottagandet av flyktingar. För er som kan svenska finns information om det på Uppsala universitetets hemsida (www.uu.se).  Min förhoppning var att den skulle finnas även på engelska eller kanske arabiska (som Göteborgs universitet har). Något som uppskattas av flera inom Uppsala universitet är möjligheten att ta emot praktikanter. Universitetets arbetsgrupp kring nyanlända och integration  kunde med glädje konstatera att flera institutioner redan har anmält intresse och preciserat uppgifter så nu väntar vi på att Arbetsförmedlingen lyckas para ihop dessa önskemål med nyanlända flyktingars kunskaper. Det kan förhoppningsvis bli en höst med mycket inkludering och värme.

Nu närmar sig Almedalen och med den ett politisk samtal som förhoppningsvis kan skapa framtidstro genom att se möjligheter i det som sker. Det krävs mod för att göra det såsom världen ser ut och den ovisshet som finns både i vår absoluta närhet och runt om i världen. Så samtal om vad skolan huvuduppdrag är vore välkommet! Bildningens betydelse både för den enskilda individen och för samhället. Hur vi på bästa sätt kan ta vara på alla kunskap och kompetens som finns, som har kommit till oss genom migration och på annat sätt – hur utvecklar vi olika sätt för att göra detta?! Till detta hör ett samtal om hur vi utveckla fler vägar in i läraryrket!  Ja, vi får höra vad det blir.

Jag ska försöka bidra genom att lyfta fram all den kunskap och kompetens som många av landets 15-20 000 arbetsplatser inom utbildningsområdet rymmer och som bl.a. finns redovisat i Expertrådets rapport om skolutveckling (www.skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/huvudmannensexpertradforskolutveckling.8429.html). Det sker i debatt med företrädare för Skolkommissionen, där mitt tema lär bli ”tänk tvärtom”(http://www.altinget.se/artikel/elisabet-nihlfors-till-skolkommissionen-tank-tvartom). Det andra seminariet handlar om att övertyga alla om nödvändigheten av ett ALF avtal på skolområdet. Men här verkar glädjande nog alla övertygade. Nu gäller det att hitta långsiktiga och kloka lösningar som gör att huvudmännen, staten och akademin kan arbeta i ömsesidigt förtroende för att ge lektorer i skolan och i akademin möjlighet att forskar tillsammans för ökad kunskap om skolans praktik som varierar så stort inom landet.

Studenterna fick sista ordet innan jag låste dörren till Dekanrummet. Sektion Lära och Studiebevakarna lämnade över stafettpinnen till sina efterträdare på olika poster. Vi pratade om vårt samarbete under året som gått och vad vi har framför oss. De lämnade även över en krävande krukväxt som behöver mycket värme och vatten! Dessa stunder med kloka studenter som medverkar till att göra utbildningarna bra mycket bättre är värd all möda! Jag ser verkligen fram emot det fortsatta samarbetet och som en symbol finns mötesplatsen Lärarcafé i den fantastiska trappan i Blåsenhus (www.forumforsamverkan.uu.se) där lärare ute i skolorna och studenter möts kring samtal om utbildningens villkor och förutsättningar med grundtonen att (ut)bildning är något som är bland de viktigaste vi kan ägna oss åt – hela livet!

Glad sommar!

/Elisabet

En vecka med hög densitet

Vi är många som har svårt att berätta vad vi egentligen gör. Veckorna flyger fram och vi med dem fyllda av en mängd olika frågor att ta ställning till, fundera över, försöka förstå… Min senaste vecka rymde två fantastiska universitetsövergripande arbetsgrupper som jag har glädjen att leda. En om hur vi kan medverka till att fler väljer läraryrket oavsett nuvarande verksamhet och den andra hur Uppsala universitet kan medverka till att nyanlända möts och bemöts på bästa tänkbara sätt i vår verksamhet. Vi gör en hel del idag men vi kan göra mer och kanske annorlunda. Exempel på frågor som söker nya lösningar och där alla ännu inte formats.

Rektors frukostmöte med Uppsalapolitiker i riksdag, landsting och kommun hade en god uppslutning och skapade en god stämning. Där kunde jag även få slå ett slag för ALF avtal på skolområdet – önskar vi kunde få ett uppdrag från regeringen så att de frågetecken som finns kan rätas ut; hur ser dubbla tjänster ut, hur kan vi ordna kritisk granskning av forskningsprojekt etc. Att AIMDay kan fungera som ett sätt att inventera behovet prövade vi 15 mars och vet att det fungerar (www.forumforsamverkan.uu.se). I år blir det i alla fall diskussion i Almedalen. När vi skickade in förslaget förra våren hoppades vi att det skulle bli en snackis redan då – men ting tar tid.

Sen hann jag ha ett Högre Seminarium också kring vår senaste Springer bok ”Nordic Superintendent – Agents in a Broken Chain”. Översätter den nu till svenska så att fler kan ta del. Kanske är utbildningsministern intresserad när jag träffar honom till veckan. Men jag tror att han kanske är mer intresserad av rapporten från Expertrådet för skolutveckling som jag som ordförande lämnade över till huvudmännen och till Skolkommissionen härom vecka (den finns på www.skl.se). En rapport som är svår att debattera eftersom den inte kommer med generella lösningar på enskilda problem!

 

Nyanländ

Det är en intensiv period de första månaderna på året. Nya verksamheter startar, utvärderingar redovisas och forskningsansökningar ska skrivas med kollegor som också har svårt att få tiden att räcka till.

En höjdpunkt i februari var resan till Australien tillsammans med några forskare från Swedesd som nu etablerar en samverkan med Sunshine Coast University (www.swedesd.uu.se). En annan var avslutningen på U4 gruppens arbete med ledarskapsfrågor. De 4 universiteten som samverkar är Uppsala tillsammans med Gent, Groningen och Göttingen. Fem kollegor på ledande positioner från respektive universitet har diskuterat ledarskap inom universitetsvärlden. Avslutningen ägnades åt wicked problems!

Båda resorna gav perspektiv på det egna arbetet. Nyanlända och integration fanns med i alla diskussioner. Så var t.ex. studenterna i Göttingen lika aktiva som SektionLÄRA hos oss. Årets två första lärarcaféer har handlar om dessa frågor enligt önskemål från studenterna. Dessa har lockat fler lärare från skolorna än tidigare, vi har alla behov av att lära nytt och få diskutera hur vi kan hantera dagens komplexa situation, wicked problems som inte har några färdiga lösningar.

Tisdag 15 mars genomförs fakultetens första egna AimDay (www.forumforsamverkan.uu.se) inte heller där finns svar på alla frågor som ställs, i mötet mellan frågeställarna och ett 50 tal forskare lär snarare nya frågor dyka upp. En fråga som en universitetsövergripande arbetsgrupp arbetar med är hur vi kan finna fler vägar till läraryrket med bibehållen hög kvalitet. En delrapport från arbetsgruppen har överlämnats till rektor. Mycket handlar naturligtvis om validering och vi hoppas inom kort kunna hitta former för nyanlända med en lärarutbildning ska kunna få en utbildning som gör att de kan verka i svenska skolor. En utmaning på flera plan men där lösningar är inom räckhåll.

 

Ledarskap

Veckorna som gått sen jag senast skrev har handlat om ledarskap på olika sätt. Mitt eget ledarskap som dekan har naturligtvis varit drivkraften – men om det kan jag inte uttala mig. Men som exemplen kan tas en lektor som driver frågor om hur universitetet och alumner kan skapa bättre start för lärarstudenter när de kommer ut i verksamheterna. Till sin hjälp hade hon inbjudit en professor från Stanford där hon gjort sin post dok.

Svenska Unescorådet (i vars forskningsutskott jag sitter) gör vad de kan för att ta ledarskapet i alla svåra frågor som Unesco hanterar. Dit hör önskan om att Global Action Program ska lyckas – något som Uppsala universitet/Swedesd fått ansvar för i regleringsbrevet. Dock utan ekonomiskt bidrag! Tur att Uppsala universitet aktivt medverkar till att förverkliga dessa globala program!

SKL, LR, Lärarförbundet – alla söker vägar att förbättra skolverksamheten. Nu var det inte dekanen utan forskaren som deltog i deras arrangemang – det kliar onekligen i fingrarna att omdisponera alla miljarder som finns nationellt till något som kan göra skillnad i den lokala praktiken!

Höjdpunkten var trots allt fakultetsnämndens möte i veckan där alla deltog med konstruktiva idéer kring att inrätta forskningsnoder som ska ge forskare med nya idéer möjligheter att utveckla dessa  och nämnden beslutade också att ta fram kvalificerade underlag för fakultetens framtida arbete med sikte på 2020! Bra diskussioner!

Veckan slutade med fredagens vinterpromotion där fakulteten hade utöver en nydisputerad doktor också två internationellt välrenommerade hedersdoktorer! Rektors tal innehöll ännu en gång en markering för oss som gör vad vi kan för att skapa bättre förutsättningar för de nyanlända flyktingarna som kommer till vår region. Ännu ett exempel på ledarskap!

En kall början med mycket värme

Terminen rivstartade med diplomutdelning till 180 nya lärare söndagen den 10/1 i en fullsatt Universitetsaula. Underbar stämning med mycket värme och samtidigt allvar. Studenternas tal var ett kraftfullt inlägg för lärarnas betydelse och inte minst i den situation Sverige och världen befinner sig i. Gratulerar alla skolor som får nya kollegor! Torsdagen den 14/1 var trappan i Blåsenhus fullsatt med nya studenter som startade sin lärarutbildning! Nu hoppas jag att vi får se många studenter och färdiga lärare mötas i denna trappa första måndagen i varje månad då fakulteten tillsammans med studenterna (SektionLÄRA) möts för Lärarcafé.

Parallellt arbetar vi intensivt med att ständigt förbättra våra utbildningar och satsar nu särskilda medel på att förbättra ämnesdidaktiken. Snart kommer annonsen där 16 doktorander kan bli del av en forskarskola i ämnesdidaktik för universitetslärare. Forskarskolan är en gemensam satsning inom Uppsala universitets 6 fakulteter och 21 institutioner som tar ansvar för utbildningen av blivande lärare. 

Vi väntar dock på att regeringen ska ge besked om när ett ALF avtal på skolområdet är klart så att forskningen kan få fart! AimDay Livslångt lärande som äger rum den 15/3 i Blåsenhus kommer att lägga grunden för nya forskningsprojekt. Tänk om vi då visste när avtalet kan träda i kraft så vi kan planera för denna forskningssamverkan!

Även om klimatet är kallt – både vädermässigt och världsmässigt – så finns det värme i det som görs. Hösten avslutades med intensivt arbete i flyktingfrågan. Samtliga enheter och sektionLÄRA inom fakulteten för utbildningsvetenskaper gör stora insatser då vår verksamhet i mycket berör skolverksamhet. Vi vill dock göra mer och det gäller att finna dessa vägar både i närtid och långsiktigt. Nu äntligen börjar det röra på sig… landshövdingarna i Uppsala och Gävle och förhoppningsvis Gotland kallar till samling i februari för något som kallas Sverige – tillsammans (ett regeringsinitiativ). Inom Uppsala universitet börjar vi nu konkret söka vägar för de utbildade lärare som kommit till Sverige. Behovet av lärare är ju stort och en arbetsgrupp inom Uppsala universitet arbetar fram en åtgärdslista där ett exempel är att finna vägar att locka alumner tillbaka som lärare genom att erbjuda en kompletterande utbildning – kanske något vi kan arrangera tillsammans nationellt.

Det behövs mycket värme för att inte kylan ska krypa in under skinnet.

 

Fantastiskt och hoppfullt

Vågar använda starka ord i novembermörkret!

Ett skäl är den inbjudan Uppsala, Göteborg och Karlstads universitets rektorer fick att den 28/10 tillsammans med en medarbetare per universitet möta utbildningsdepartementet för att diskutera inte om utan hur ett ALF avtal på skolområdet kan förverkligas. Det är oerhört positivt att vi nu har påbörjat ett samtal kring detta och från universitetens sida bidrar vi gärna till att ta fram mer konkret underlag för att detta ska kunna bli verklighet i en nära framtid.

Uppsala universitet har, liksom flera andra universitet dessutom skrivit fram ett ALF:skola avtal i sina inspel till regeringens forskningsproposition. För mig med 40 år inom utbildningssektorn på olika positioner är detta en gammal dröm som snart kan bli verklighet – något som gör alla till vinnare!

Så kom beskeden – först från Riksbankens Jubileumsfond och därefter från VR/Utbildningsvetenskapliga kommittén – fantastiskt!! Även om vi inte är förvånade eftersom vi har så många skickliga forskare/forskningsgrupper idag – så är glädjen och stoltheten stor! Totalt är det ett 20 tal forskare inom utbildningsvetenskap i Uppsala som lyckats i årets tilldelning! EDU institutionen, informationsteknik och fysik – många kommer att få glädje av deras arbete!

AimDay Livslångt lärande den 15 mars 2016 planeras nu för fullt, se www.forumforsamverkan.uu.se – i framtiden ser jag detta som en återkommande mötesplats som lägger grunden till en form av inventering av vilken forskning som akademi och praktik finner extra angelägen. Finns ALF -skola avtal då så finns möjligheter att förverkliga flera forskningsprojekt.

Lärarcaféet i visionstrappan på Blåsenhus har nu ägt rum i oktober, november – första måndagen i månaden! Att se trappan fyllas 17.15 med engagerade lärare och blivande lärare är kraftfullt. Efter en kort presentation av något ämne (digital kompetens, hållbar utveckling, mentorskap…) fikar vi tillsammans och delar åsikter och insikter – lärarstuderande och lärare hos olika huvudmän. Mer info finns på hemsidorna för de ansvariga arrangörerna – SektionLära eller Forum för samverkan. Det är tack vare SektionLäras facebook som vi når ut med inbjudningarna, funderar på om vi kan skapa en facebook grupp för våra lokala lärarutbildare också…

Ibland är det extra roligt om än utmanande att vara dekan!

 

Digital kompetens

Äntligen kom Uppsala Universitets Lärarcafé igång den 5/10 kl 17.15

Arrangörer är universitetet tillsammans med Sektion LÄRA. Inbjudna är i första hand blivande lärare (lärarstuderande) och lärare (lokala lärarutbildare hos olika huvudmän). Första gången kom de ca 80 personer!!

Efter en kort inspirationsföreläsning i vår fantastiska visionstrappa i Blåsenhus följer diskussioner med en kopp kaffe! Det blev intensiva diskussioner, förbättringsförslag och visioner framåt. Som dekan fick jag mycket med mig som behöver åtgärdas och en del kommer att ske omedelbart medan annat tar lite längre tid…

Vi bjuder på lite inspiration via följande två länkar:  http://forumforsamverkan.uu.se/samverkansformer/lararcafe/

Årets Europeiska Forskningskonferens ECER i Budapest fick en ytterligare dimension

Ämne: ECER 2015: Statement on Current Refugee Crisis

Dear Elisabet Nihlfors,

Recurring crises have transformed Europe and its peoples throughout the
centuries. The current refugee crisis and its human and educational
implications were discussed intensively at ECER, the annual conference of the
European Educational Research Association (EERA) in September 2015.

EERA emphasizes that education is central to the framing of ideas and the
construction of life chances.

EERA calls upon member associations and educational researchers across Europe
and beyond to reflect on and act according to our moral and intellectual
responsibilities.

——
Please take a look at and feel invited to contribute to the blog
”refugeesecer2015” which was initiated by a group of ECER participants and
supported by the European Educational Research Journal – EERJ.
https://refugeesecer2015.wordpress.com/

DONATION PLATTFORM
———————————
EERAs donation plattform supporting the Red Cross in assisting newly arrived
refugees is still open.
https://www.ammado.com/community/159031/donate

Sent in the name of the EERA Council
ECER 2015 Budapest – European Conference on Educational Research
https://www.conftool.com/ecer2015/

Det kan hända något

http://skolvarlden.se/artiklar/matte-det-handa-nagot-ocksa

Höststart

Den 6:e Nordiska Utbildningshistoriska konferensen möttes i veckan som gick samtidigt som kursansvariga för grundlärarprogrammet gemensamt planerade hur den digitala kompetensen kan förstärkas i utbildningen. Morgondagens utbildningshistoria med andra ord. Allt medan vi diskuterar regeringens kommande forskningsproposition – vad kan på bästa sätt medverka till att svensk forskning och inte minst utbildningsvetenskaplig forskning kan växa och utvecklas. Naturligtvis pratar vi om karriärvägar, mobilitet, balans mellan utbildning och forskning osv. Ett skolavtal hoppas vi är givet i propositionen – skulle gärna se ett uppdrag till lärosätena redan 21/9 då regeringens budget kommer.

Imorgon tar vi emot en ny omgång lärarstudenter! Alltid lika roligt och i år är de fler än på länge! Samtidigt har vi startat en universitetsövergripande grupp inom Uppsala universitet som ska ta fram konkreta förslag på hur vi kan medverka till att fler söker sig till läraryrket. Det handlar både om att förbättra den utbildning vi har vid våra 21 institutioner, locka studenter vid samtliga utbildningar inom universitetet att överväga läraryrket genom att vi erbjuder en bra kompletteringsutbildning eller dubbla examina och inte minst locka alumner och andra att se möjligheter i att göra en karriär som lärare. Nu gäller det att vara uthållig!!