Månad: maj 2015

Ansvar och styrning över den svenska skolan

En eftermiddag tillsammans med Utbildningsutskottet som arrangerade ett kunskapsseminarium kring rubricerade frågor. Finansiering och huvudmannaskap stod högt på dagordningen. Forskare, Myndighetschefer, SKL och fackliga företrädare förde ett samtal kring vad som behöver göras. Som inbjuden professor var det svårt när diskussionen släpptes fri att inte kliva in i rollen som dekan.

Uppsala universitet är verkligen i framkant med en kommande forskarskola i ämnesdidaktik, en universitetsövergripande arbetsgrupp för fler vägar in i läraryrket, samverkansformer genom avtal såväl med företag som med huvudmän… Jag önskar att den kraft, kunskap, kompetens och energi som finns bland alla intressenter i vår region kunde komma fler till del så jag bjöd in utbildningsutskottet och övriga deltagare att besöka oss när de vill/behöver.

Under tiden fortsätter vi arbetet med att försöka forma ett utbildningsavtal med Medicinarnas ALF avtal som förlaga. Det är inte en fråga om  om utan när vi klarar detta!!  Då skulle t.ex. AimDay i mars 2016 kunna bli startskottet för att finna gemensamma praktiknära forskningsprojekt mellan olika huvudmän och Uppsala universitet – en riktigt win-win situation.

 

Ledarskap i skolan – en ödesfråga för Sverige

Fascinerande dag -igen för en dekan!

Dagens startade på Svensk Näringsliv där Leif Östling (fd. VD för Scania) och Håkan Mogren (fd. VD för Astra), som representanter för Svenskt Näringsliv markerade betydelsen av ledarskap. Att denna betydelse även gäller skolan markerades genom att konferensen arrangerades tillsammans med Sveriges Skolledarförbund. Två svenska rektorer vittnade om hur svår rektors situation är medan en rektor från London beskrev hur en rektor kan förändra en skola till allas bästa! Vi var fler som deltog inklusive undertecknad. Allt finns dokumenterat på Svenskt Näringslivs hemsida:

http://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/ledarskapet-i-skolan-en-odesfraga-for-sverige_616724.html

Så tog jag pendeltåget från Stockholm till Sigtuna kommun som önskar nära samverkan med Uppsala universitet. Deras systematiska arbete med forskning och utvecklingsarbete har gett resultat och nu vill de gå vidare i en nära samverkan.

Så har jag rört mig från ”bilden” av svensk skola som vi vant oss att höra talas om den – till vardagen i en kommun som lyckas väl i sitt arbete. Medan jag skriver detta kommer ett inslag från Polen som lyckats väl.

Någonstans sänds signalerna ut om att vi ska söka oss utanför Sverige för att finna ”lösningarna” – Sigtuna, Botkyrka, Halmstad och andra lyckade exmepl… det är för nära, eller?

Kollegialitet

Filosofen Peter Kemp skriver i sin bok Världsmedborgaren (Kemp, P.  2005: Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundrandet. Göteborg: Daidalos) ungefär så här: Utbildningens uppdrag är att se till så att barnen klarar sig i världen och samtidigt handlar uppdraget om att se till att de kan bidra till att världen klarar sig. Ett uttryck som jag tycker också rymmer mitt uppdrag både som forskare och dekan.

I min egenskap av forskare och ledamot av Svenska Unescorådets vetenskapliga kommitté sitter jag med i Unesco LUCS styrelse med säte i Botkyrka – en kommun jag gärna återvänder till (där var jag bitr skolchef 1987-1993). LUCS ambition är just den som Peter Kemp uttrycker, läs mer på www.unescolucs.se

Detsamma gäller Swedesd, inom Fakulteten för Utbildningsvetenskaper som parallellt med att arbeta fram över 10 ansökningar om forskningsmedel aktivt arbetar för att få ansvar för att kunna medverka till The Global Action Programme (GAP) on ESD, vilket också kan uttryckas som att gå från ord till handling efter dekaden om ESD (utbildning för hållbar utveckling). Det står ju både i Högskolelagen och i examensmålen för samtliga lärarprogram att våra studenter ska ha kunskaper för att med Kemps ord kunna förändra världen till det bättre, frågan gäller hur vi gör det, något som Swedesd arbetar aktivt med och för (www.swedesd.uu.se/publikationer).

ESD lyftes även vid Lärarutbildningskonventets vårmöte i Uppsala i veckan. Temat var kvalitet, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Uppsala universitet bjöd generöst på sina erfarenheter av pågående uppföljningar och utvärderingar och bjöd samtidigt in till aktiv samverkan. Rektor Eva Åkesson satte tonen i sitt invigningstal vilket bidrog till en konferens med intensiva och eftertänksamma samtal som fortsätter i flera olika konstellationer.

Några universitet önskar vara med i den planerade forskarskola med inriktning mot ämnesdidaktik vid Uppsala universitet, som vänder sig till blivande eller redan verksamma universitetslärare. Andra vill mer aktivt gå in att arbeta för en bättre forskningsanknytning mellan universitet och skolor. Diskussionen gäller bl.a. att få en parallell till medicinarnas ALF avtal för att möjliggöra kombinationstjänster för lektorer oavsett de nu har sin bas i skolan eller på universitetet.

Kraft och energi i och genom kollegialitet kommer att lösa dessa och andra komplicerade frågor – för att barnen ska klara sig i världen och för att världen ska klara sig!