Praktiknära forskning

Många, många har under åren diskuterat och jämfört utbildningen av läkare och lärare och framför allt möjligheten att forska i praktiken. Där kanske jämförelserna ska sluta det återstår att se.
Tre universitet (Uppsala, Göteborg, Karlstad) har tagit på sig att arbeta fram ett heltäckande förslag som ska ge disputerade lärare och skolledare möjlighet att forska inte i sin egen men i praktiken tillsammans medforskare från lärosäten. Ett förslag sändes in 17 juni så nu väntar vi på uppdraget!
Förslaget fångar både behovet av praktiknära forskning och ger samtidigt disputerade lärare och skolledare möjligheter och förhoppningsvis lust att stanna och utveckla verksamheten!! Kanske det dessutom kan locka fler till läraryrket!!

Äntligen!

I sista stund fick vi UKÄ:s ok på att starta den efterlängtade speciallärarutbildningen. I ärlighetens namn hade vi önskat få satsa även på grav språkstörning eftersom behovet är stort i verksamheten. Men det utvecklade sig till ett moment 22. Vi har ännu inte en utbyggd verksamhet (forskning och utbildningsbas) för det men var villiga att satsa. Det slutade med att vi drog tillbaka den delen och låg kvar med läs- och skriv.
Så igår eftermiddag fick vi klartecken och en bråkdel av alla som sökt kan nu få beskedet om att de kan vidareutveckla sitt professionella intresse.
Och vi ska tillsammans med deras arbetsgivare finna kloka former för deras utbildning i en tid med stor lärarbrist.

Rektor för Uppsala universitet har tagit initiativ till en arbetsgrupp som samlar hela universitetet och närsamhället (regionen, företagen, huvudmännen) för att finna nya vägar in i läraryrket. Bristen är gigantisk vilket hotar all utbildning (från förskola – till högre utbildning) liksom näringslivets behov av välutbildad arbetskraft. Bristen är stor inom alla lärarkategorier men ännu större inom vissa språk och inom naturvetenskap och teknik. Vi sätter oss ner tillsammans med ABB och Sandvik efter semestrarna för att finna nya vägar med fortsatt hög kvalitet!

I syrenernas tid

Värmen är förhoppningsvis på gång även om bakslagen kommer tätt. Men arbetsmässigt går det för högtryck för att så mycket som möjligt ska bli klart före midsommar, före Almedalen… Vad ska samtalen i Almedalen handla om i år tro? Tänk om ett tema kunde handla om att bygga vidare på den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten i skolans värld.
Efterfrågan på långsiktig samverkan mellan huvudmän och universitet har väl aldrig varit större än nu. Önskemål förs fram om forskningscirklar till ömsesidigt utbyte, riktade masterutbildningar, forskarskolor i utbildningsledning osv. Vi arbetar för högtryck med forskarskolan i ämnesdidaktik för universitetslärare som Uppsala universitet gemensamt finansierar. Otroligt spännande samarbete över disciplin och vetenskapsområdes gränser. Vi formulerar ett förslag kring ett ALF-Skola avtal för att möjliggöra för lektorer i skolor och på universitet att gemensamt kunna forska i skolans praktik. Samtidigt som vi intervjuar nya doktorander och väntar på UKÄ:s beslut om några av alla de blivande speciallärare som sökt kan få starta sin utbildning till hösten. Kanske tur att värmen dröjer, syren doftar ljuveligt hur som helst!

Ansvar och styrning över den svenska skolan

En eftermiddag tillsammans med Utbildningsutskottet som arrangerade ett kunskapsseminarium kring rubricerade frågor. Finansiering och huvudmannaskap stod högt på dagordningen. Forskare, Myndighetschefer, SKL och fackliga företrädare förde ett samtal kring vad som behöver göras. Som inbjuden professor var det svårt när diskussionen släpptes fri att inte kliva in i rollen som dekan.

Uppsala universitet är verkligen i framkant med en kommande forskarskola i ämnesdidaktik, en universitetsövergripande arbetsgrupp för fler vägar in i läraryrket, samverkansformer genom avtal såväl med företag som med huvudmän… Jag önskar att den kraft, kunskap, kompetens och energi som finns bland alla intressenter i vår region kunde komma fler till del så jag bjöd in utbildningsutskottet och övriga deltagare att besöka oss när de vill/behöver.

Under tiden fortsätter vi arbetet med att försöka forma ett utbildningsavtal med Medicinarnas ALF avtal som förlaga. Det är inte en fråga om  om utan när vi klarar detta!!  Då skulle t.ex. AimDay i mars 2016 kunna bli startskottet för att finna gemensamma praktiknära forskningsprojekt mellan olika huvudmän och Uppsala universitet – en riktigt win-win situation.

 

Ledarskap i skolan – en ödesfråga för Sverige

Fascinerande dag -igen för en dekan!

Dagens startade på Svensk Näringsliv där Leif Östling (fd. VD för Scania) och Håkan Mogren (fd. VD för Astra), som representanter för Svenskt Näringsliv markerade betydelsen av ledarskap. Att denna betydelse även gäller skolan markerades genom att konferensen arrangerades tillsammans med Sveriges Skolledarförbund. Två svenska rektorer vittnade om hur svår rektors situation är medan en rektor från London beskrev hur en rektor kan förändra en skola till allas bästa! Vi var fler som deltog inklusive undertecknad. Allt finns dokumenterat på Svenskt Näringslivs hemsida:

http://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/ledarskapet-i-skolan-en-odesfraga-for-sverige_616724.html

Så tog jag pendeltåget från Stockholm till Sigtuna kommun som önskar nära samverkan med Uppsala universitet. Deras systematiska arbete med forskning och utvecklingsarbete har gett resultat och nu vill de gå vidare i en nära samverkan.

Så har jag rört mig från ”bilden” av svensk skola som vi vant oss att höra talas om den – till vardagen i en kommun som lyckas väl i sitt arbete. Medan jag skriver detta kommer ett inslag från Polen som lyckats väl.

Någonstans sänds signalerna ut om att vi ska söka oss utanför Sverige för att finna ”lösningarna” – Sigtuna, Botkyrka, Halmstad och andra lyckade exmepl… det är för nära, eller?

Kollegialitet

Filosofen Peter Kemp skriver i sin bok Världsmedborgaren (Kemp, P.  2005: Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundrandet. Göteborg: Daidalos) ungefär så här: Utbildningens uppdrag är att se till så att barnen klarar sig i världen och samtidigt handlar uppdraget om att se till att de kan bidra till att världen klarar sig. Ett uttryck som jag tycker också rymmer mitt uppdrag både som forskare och dekan.

I min egenskap av forskare och ledamot av Svenska Unescorådets vetenskapliga kommitté sitter jag med i Unesco LUCS styrelse med säte i Botkyrka – en kommun jag gärna återvänder till (där var jag bitr skolchef 1987-1993). LUCS ambition är just den som Peter Kemp uttrycker, läs mer på www.unescolucs.se

Detsamma gäller Swedesd, inom Fakulteten för Utbildningsvetenskaper som parallellt med att arbeta fram över 10 ansökningar om forskningsmedel aktivt arbetar för att få ansvar för att kunna medverka till The Global Action Programme (GAP) on ESD, vilket också kan uttryckas som att gå från ord till handling efter dekaden om ESD (utbildning för hållbar utveckling). Det står ju både i Högskolelagen och i examensmålen för samtliga lärarprogram att våra studenter ska ha kunskaper för att med Kemps ord kunna förändra världen till det bättre, frågan gäller hur vi gör det, något som Swedesd arbetar aktivt med och för (www.swedesd.uu.se/publikationer).

ESD lyftes även vid Lärarutbildningskonventets vårmöte i Uppsala i veckan. Temat var kvalitet, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Uppsala universitet bjöd generöst på sina erfarenheter av pågående uppföljningar och utvärderingar och bjöd samtidigt in till aktiv samverkan. Rektor Eva Åkesson satte tonen i sitt invigningstal vilket bidrog till en konferens med intensiva och eftertänksamma samtal som fortsätter i flera olika konstellationer.

Några universitet önskar vara med i den planerade forskarskola med inriktning mot ämnesdidaktik vid Uppsala universitet, som vänder sig till blivande eller redan verksamma universitetslärare. Andra vill mer aktivt gå in att arbeta för en bättre forskningsanknytning mellan universitet och skolor. Diskussionen gäller bl.a. att få en parallell till medicinarnas ALF avtal för att möjliggöra kombinationstjänster för lektorer oavsett de nu har sin bas i skolan eller på universitetet.

Kraft och energi i och genom kollegialitet kommer att lösa dessa och andra komplicerade frågor – för att barnen ska klara sig i världen och för att världen ska klara sig!

 

Dialog

För snart två år sedan presenterade jag och min kollega en rapport kring skolans styrning och ledning som heter Rektor – en stark länk i styrningen av skolan (Nihlfors & Johansson, SNS 2013). Tanken var att det skulle vara ett frågetecken på slutet men det föll bort. Otydlighet, bristande förtroende och att den statliga nivån by-passar huvudmannen var tre av flera forskningsresultat.

I fredags fick jag vara med på ett av regeringens regionala möten med huvudmän för skolan, denna gång i Uppsala. Rubriken var Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola. Kommunerna var representerade av politiker, förvaltningschefer och lärarnas fackliga organisationer. Naturligtvis var en avsikt att regeringen fick föra ut sitt budskap i vårpropositionen men utrymme fanns även för gruppdiskussioner med en minister som gick runt och lyssnade och begärde in skriftliga kommentarer av diskussionerna vilka kommer att sändas ut till alla som deltog.

Nu undrar jag nyfiket om jag var med om början på en dialog mellan stat och huvudmannen/kommunen? De som gör om våra studier om fem -sex år kan ge svaren.

Pedagogdagen 16 april ger framtidstro

Den 16 april genomförs Pedagogdagen 2015. Arrangemanget har växt och i år lockat till sig många utställare. Läs mer på facebook och hemsida:

https://www.facebook.com/pages/Pedagogdagen-2015/681209318598035?ref=aymt_homepage_panel

http://pedagogdagen.com/

 

 

Samhällsansvar

Förra veckan samlade rektor för Uppsala universitet Eva Åkesson samtliga valda vicerektorer och dekaner för att tillsammans diskutera strategiskt viktiga frågor för framtiden. Det blev två intensiva dagar kring kommande forskningsproposition, satsningar på infrastruktur som ständigt ökar, vikten av samverkan både inom utbildning och forskning.

Allt detta blev synligt och uppenbart i den avslutande diskussionen som föranleddes av det synnerligen stora behovet av lärare alla kategorier. Behovet av välutbildade lärare gynnar alla. Det finns idag behov av att finna olika lösningar, inklusive alternativa vägar till läraryrket.

Diskussioner fördes tillsammans med representanter för SKL och Region Uppsala. Företrädare för Skolcheferna och ABB hade tyvärr fått förhinder men kommer att delta i det fortsatta arbetet.

För fortsatt arbete blir det. En universitetsövergripande arbetsgrupp skapas nu, vilket är ett exempel på hur Uppsala universitet tar sitt samhällsansvar genom att i samverkan med andra finna konkreta lösningar på ett samhällsproblem. Att möta det stora behovet av välutbildade lärare, inte minst inom naturvetenskapliga ämnen och moderna språk, kräver många kreativa idéer som samtidigt bibehåller eller stärker hög kvalitet i utbildning och forskning.

Hoppas alla, även du som läser detta, vill bidra med idéer!!

Allt börjar med en bra lärare

Har ägnat helgen åt att fundera över hur universitetet i samverkan med andra intressenter kan medverka till att den stora bristen på lärare alla kategorier kan hanteras så att inte kvaliteten i utbildningen äventyras. Ska det lyckas måste många komma samman. Uppsala universitet kommer vara drivande i detta vilket gläder mig mycket som dekan för utbildningsvetenskaper.

Detta tankearbete fick mig att minnas min resa strax efter nyår, då jag ”turade” till USA via Chicago – Cincinnati – New York. I Cincinnati där jag satt och väntade på planet hem hörde jag plötsligt i högtalarna rektorn för universitetet i Cincinnati prata om betydelsen för samhället av universitets utbildning och forskning. Häftigt! Tur att jag hann höra det flera gånger…

Senare satt jag och åt frukost i New York, på flygplatsen! Tittar morgontrött framför mig och ser plötsligt att den reklambild jag tittar på består av två ungdomar som spelar basfiol och texten är: Define Classroom: Your education is mor than a matter of degree. Annonsen är från University of New Hampshire. Håller någonting på att hända i våra värderingar? För mig känns det under alla omständigheter hoppingivande att humaniora och samhällsvetenskaperna tar plats, även på flygplatser! Det behövs!

Får nog prata med min rektor och kommunikationsavdelning om val av kommunikationsplatser!!